Global pandemi – risker och möjligheter

Risker och möjligheter

Den globala pandemi kan vi med ett år i backspegel, nu blicka framåt. Vi har fått kunskap att fortsätta vårt arbete med att identifiera risker och möjligheter och inte minst utvärdera kontinuerligt våra handlingsplaner.

Risker

Många företag genomför regelbundet SWOT analyser i syfte att identifiera företagets styrkor, svagheter, möjligheter och risker. Det gångna årets pandemi, som fortgår, bör ha identifierats som en risk för många (samtliga) företag ute i landet och därigenom vara en viktig del i deras strategiarbeten. De handlingsplaner som riskanalyserna medfört, bör innehålla aktiviteter för hur företaget möter de identifierade riskerna tex kan man ställa sig frågan hur pandemin påverkar  företagets kvalitetskritiska leverantörerna. Finns det alternativa leverantörer? Risken för att medarbetare och/eller nyckelpersoner insjuknar i pandemin, är högst relevant. Vilka aktiviteter finns för att förebygga/minimera den risken. För att säkerställa ett proaktivt arbete med risker så bör företagen involvera och integrera ett riskbaserat tänkande i  ledningssystemets samtliga processer. Och glöm inte att följa upp och utvärdera handlingsplanerna regelbundet.

Möjligheter

Det förändrade arbetssättet som pandemin medfört via rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, kan för många företag även ses som möjligheter. En effektivitet till följd av att tjänsteresor ersatts med digitala möten, kan för många ha sparat på ineffektiv restid. Dessutom kan vi inte blunda för att det minskade resande även bidragit till en klimatförbättring när det handlar om transporter. Följ även upp och belys de möjligheter som pandemin medför och har medfört.

Vägledning

I samband med coronapandemin har SIS och ISO, International Organization for Standardization tagit fram en helt ny vägledning, ISO/PAS 45005 Occupational health and safety management — General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic. Syftet är att hjälpa organisationer att hantera covid-19-relaterade arbetsmiljörisker och därmed skydda arbetstagare (både på fysiska arbetsplatser och vid arbete hemifrån) och verksamheters förmåga, anpassning och kontinuitet under krisen.  De har även gjort flera standarder tillgängliga för allmänheten vilket jag rekommenderar er att ta del av. Länk: ISO – COVID-19 response: freely available ISO standards

Behöver ditt företag support i arbetet med risker och möjligheter så vänd er med fördel till JUNTO AB som har kunskap att dela med till er.