Kvalitet inom äldreomsorgen

Äldreomsorgsstandarden

Vad innebär  kvalitet inom äldreomsorgen?

Med den inledande frågan har jag inte enbart den pågående pandemin i tanken. Redan före pandemin fanns många larm om brister inom äldreomsorgen. Under 2018 genomförde IVO (Inspektionen för vård och omsorg)  en granskning av äldreomsorgen, hemsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Rapporten  pekade på att bristande kunskap bidragit till att äldre personer utsatts för allt från otrygghet till missförhållanden och allvarliga vårdskador. (1)

En ny granskning genomfördes av IVO, 2020, och då konstaterades allvarliga brister hos regionerna vad gäller medicinsk vård och behandling av personer på särskilda boenden för äldre under covid-pandemin. IVO gjorde bedömningen att ingen av regionerna hade tagit det fulla ansvaret för att säkerställa en individuellt behovsanpassad vård och behandling. Bland annat framgick att äldre som bor på särskilt boende och deras närstående, inte hade fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19. Detta är inte förenligt med kraven som följer Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientlagen. Där framgår bla. att vården ska  tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, och stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. (2)

Äldreomsorgen är en komplex verksamhet som kräver samsyn och samverkan mellan alla medverkande aktörer. Personalen arbetar i team med olika kompletterande kompetenser, allt för att nå bästa resultat utifrån den äldre personens önskemål och behov. Teamsamarbetet är en nyckelfaktor för en personcentrerad och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering.

SS 872500: 2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

På uppdrag av Socialdepartementet har SIS (Svenska institutet för standarder) tagit fram en standard, tillsammans med bl.a intresseorganisationer, fackförbund, kommuner och landsting. Standarden genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt där den äldre personen ständigt är i fokus. Tanken är att standarden ska användas vid kvalitetssäkring och utveckling av tjänster till äldre och som underlag vid uppföljning och utvärdering. Den innehåller dessutom en sammanfattning av de lagar och föreskrifter som finns på området och den reglerar hur omsorgen ska bedrivas av utförarna inom olika verksamhetsdelar.

Är ni intresserade av av att implementera ”Äldrestandarden” i er verksamhet och behöver stöd i arbetet? Här gärna av er till JUNTO AB för mer information.

Länkar i texten:

(1) Vad har IVO sett 2018: brister i kunskap skapar risker inom äldreomsorgen | IVO.se

(2) Ingen region har tagit sitt fulla ansvar för individuell vård och behandling | IVO.se

(3) 8013646 (sis.se)