Har ni säkerställt alla viktiga delar i ert ledningssystem?
Processer, mål, handlingsplaner, risker, möjligheter och ständig utveckling är några av viktiga delar i ett ledningssystem. 

Har ni inget system idag men har planer på att bygga ett ledningssystem?
Eller har ni funderar ni på att certifiera företaget inom någon av standarderna?

Tveka inte att kontakta JUNTO AB för mer information. 

Ett ledningssystem är ett verktyg för att planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera organisationens arbete. Det underlättar för ett systematiskt, långsiktigt och målmedvetet arbetssätt med sikten inställt på ständiga förbättringar.

Ledningssystemet hjälper i styrning av verksamheten, sätta upp mål, fördela ansvarsområden, följa upp aktiviteter och ständigt utveckla organisationens processer.  

Ledningssystemet är ett verktyg  för att hålla ordning på aktiviteter som pågår i organisationen. Det underlättar att nå uppsatta mål,  utvecklas och engagera medarbetarna i målarbetet. 

Ledningssystemet kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • KVALITET – säkerställer ett effektivt arbetssätt där organisationen har kontroll på sina processer och uppfyller ställda krav från kunder, mydigheter och andra inressenter. 
  • MILJÖ – att integrera miljöarbetet i organisationens processer skapar förutstättningar att nå ställda miljömål och minska organisationens miljöpåverkan
  • ARBETSMILJÖ – säkerställer att organisationen uppfyller ställda lagkrav och möjliggör en trygg arbetsplats med delaktiga medarbetare

Ledningssystemets uppbyggnad (exempel)

Nedan får du en enkel beskrivning över uppbyggnaden av ett ledningssystem. Uppbyggnaden anpassas utfrån din verksamhet samt om verksamheten är ISO certifierad så tillkommer ytterligare krav från respktive standard.

Oavsett om ni väljer att certifierar er verksamhet eller inte så bidrar ett fungerade ledningssystem till effektivising och utveckling av företaget och medarebetarna.

Under ledningsprocessen kan man hitta verksamhetsbeskrivning, organisationskarta, policys, mål, övergripande riskbedömningar mm.

Här återfinns verksamhetens kärnprocesser inklusive rutiner och instruktioner. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö integreras med fördel i processerna. Processerna kan beskrivas från t.ex. marknadasföring, inköp och avtal fram till fakturering och utvärdering.

Risker och möjligheter ska man inte glömma här. Det är för att förhindra eventuella reklamationer eller skador samt se möjlighet till utveckling i företaget och hos de anställda.

Under stödprocessen kan man lägga upp de delar som bidrar till att verksamhetens funktion och utveckling. Det kan ex. vara lagar, viktiga länkar, kontaktpersoner, IT-stöd mm