Vare sig din organisation har lång erfarenhet av, eller nyligen börjat se över möjligheterna att inleda ett kvalitetsledningsarbete, är det klokt att då och då stanna upp och se över fokusområden samt de insatser som görs.

I ett väl fungerande ledningssystem kan verksamheten integrera kvalitet med miljö- och arbetsmiljöarbetet.

Genom strukturerad planering, styrning och uppföljning uppnår verksamheten ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Har ni inget system idag men har planer på att bygga ett ledningssystem?

Eller har ni tankar på att certifiera företaget inom någon av standarderna?

Tveka inte att kontakta JUNTO AB för mer information. 

Ledningssystemet kan ha olika inriktningar såsom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

  • KVALITET – säkerställer ett effektivt arbetssätt där organisationen har kontroll på sina processer och uppfyller ställda krav från kunder, myndigheter och andra intressenter. 
  • MILJÖ – genom att integrera miljöarbetet i organisationens processer skapar förutsättningar att nå ställda miljömål och säkerställa att gällande miljölagstiftning efterlevs
  • ARBETSMILJÖ – säkerställer att organisationen uppfyller ställda lagkrav och möjliggör en trygg arbetsplats med delaktiga medarbetare

Ledningssystemets sju steg för uppbyggnad

  1. Engagera högsta ledningen 
  2. Identifiera verksamhetens nyckelprocesser
  3. Planera uppbyggnad
  4. Dokumentera processer, aktiviteter och styrning
  5. Implementera i verksamheten
  6. Styr, kontroller och revidera vid behov
  7. Sträva efter ständig förbättring

Oavsett om ni väljer att certifierar er verksamhet eller inte så bidrar ett fungerade ledningssystem till effektivisering och utveckling av företaget och medarbetarna.

Under ledningsprocessen kan man hitta verksamhetsbeskrivning, organisationskarta, policys, mål, övergripande riskbedömningar mm.

Här återfinns verksamhetens kärnprocesser inklusive rutiner och instruktioner. Kvalitet, miljö och arbetsmiljö integreras med fördel i processerna. Processerna kan beskrivas från t.ex. marknadasföring, inköp och avtal fram till fakturering och utvärdering.

Risker och möjligheter ska man inte glömma här. Det är för att förhindra eventuella reklamationer eller skador samt se möjlighet till utveckling i företaget och hos de anställda.

Under stödprocessen kan man lägga upp de delar som bidrar till att verksamhetens funktion och utveckling. Det kan ex. vara lagar, viktiga länkar, kontaktpersoner, IT-stöd mm