Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer att de arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

ISO 45001

Det är en internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet. Den beskriver hur organisationen ska göra för att implementera ett ledningssystem för arbetsmiljö och sedan bedöma hur väl det efterlevs. 

Kapitel i standarden har stor fokus:

  • Organisationens förutsättningar
  • Ledarskap och arbetstagarens medverkan
  • Lagefterlevnad 
  • Riskbedömningar
  • Planering
  • Stöd
  • Verksamhet
  • Utvärdering av prestanda
  • Förbättringar

Certifiering

För att bli certifierad enligt ISO 45001 krävs först och främst ett ledningssystem för arbetsmiljö och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

Som ett led i allas rätt till en säker och bra arbetsmiljö skärps lagstiftning på området alltmer. Certifieringen blir ett bevis på att din organisations arbetsmiljöarbete faktiskt håller måttet. Det är också ett sätt att svara på krav från kunder och leverantörer.  

Som kund till en ISO 45001-certifierad organisation vet du att din samarbetspartner arbetar systematiskt med arbetsmiljö.