För att uppnå delaktighet i företagets strategier, mål och handlingsplaner behöver alla i företaget känna till de olika delarna i ledningssystemet. Kunskap om verksamheten  är en viktig nyckel till  effektivitet, kvalitet,  och tillväxt i företaget.

Utbildningar

Bygga eller förbättra företagets ledningssystem

Ett fungerande ledningssystem är ett verktyg för kompetens och utveckling inom samtliga delar i företaget. Det möjliggör utveckling med nöjda medarbetare, ägare och övriga intressenter. Ett ledningssystem behöver inte innebära att företaget skall certifiera sig inom någon standard. Kärnan i ett ledningssystem är att skapa ordning, trygghet och lönsamhet i ett företag.

Tillsammans tar vi fram de delar som är viktiga för just ditt företag vilket kan handla om bl.a:

 • Policys, värderingar
 • Mål och handlingsplaner
 • Processer i företaget
 • Riskbedömningar
 • Lagstiftning
 • Avvikelsehantering

Oavsett om företaget är certifierad inom Kvalitét (9001:2015), Miljö (14001:2015) eller Arbetsmiljö (45001:2018) så är det viktigt för delaktigheten att anställda är medvetna om vad det innebär att vara certifierad.

Vid denna utbildning ger jag de anställda en grundkunskap och överblick i innehållet i respektive standard. Tillsammans tar vi upp de viktigaste delarna i standarden där de själva kan känna igen sig i verksamheten.

Bl. a en förståelse för betydelsen av avvikelser, reklamationer, riskbedömningar mm. Det skapar insikt och delaktighet vilket är en god förutsättning för utveckling och  nöjda intressenter.

Regelbundna interna revisioner leder till förbättringar i företagets ledningssystem, oavsett om det gäller att eliminera svagheter eller att förbättra en redan väl fungerande verksamhet, har kunder, ägare, myndigheter m.fl. direkt eller indirekt nytta av dem.

Denna utbildning ger företagets internrevisorer verktyg för hur en internrevision genomföras systematiskt och oberoende.  Utbildningen passar både de som redan är internrevisorer och nya internrevisorer. 

Utbilda medarbetare i ledningssystemets olika delar. Genom att så många som möjligt skaffar sig livsviktig kunskap inom hjärt- och lungräddning, så kan vi tillsammans skapa förutsättning för att rädda liv vid plötslig hjärtstopp!

Var sjätte timme räddas en person till livet i Sverige med hjälp av hjärt-lungräddning. Genom att skaffa sig kunskap om hjärt-lungräddning så bidrar ni till att vara en av dem som räddar liv vid hjärtstopp, på arbetsplatsen, i hemmet eller någon annanstans i samhället.

Junto AB erbjuder en utbildning i vuxen- HLR där deltagare efter genomförd utbildning ska kunna;

 • identifiera hjärtstopp
 • larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
 • utföra HLR med god kvalitet
 • starta hjärtstartaren och följa instruktioner
 • lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
 • identifiera luftvägsstopp
 • utföra ryggslag och buktryck

Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning och efter genomgången kurs erhålls ett kompetenskort. Tidsåtgång 60-90 min beroende på antal deltagare. Inga förkunskaper krävs.

Samtliga utbildningar anpassas utifrån företagens behov. Hör av er till Junto AB för mer information och offert.