För att uppnå delaktighet i företagets strategier, mål och handlingsplaner behöver alla i företaget känna till de olika delarna i ledningssystemet. Kunskap om verksamheten  är en viktig nyckel till  effektivitet, kvalitet,  och tillväxt i företaget.

Utbildningar

Bygga eller förbättra företagets ledningssystem

Ett fungerande ledningssystem är ett verktyg för kompetens och utveckling inom samtliga delar i företaget. Det möjliggör utveckling med nöjda medarbetare, ägare och övriga intressenter. Ett ledningssystem behöver inte innebära att företaget skall certifiera sig inom någon standard. Kärnan i ett ledningssystem är att skapa ordning, trygghet och lönsamhet i ett företag.

Tillsammans tar vi fram de delar som är viktiga för just ditt företag vilket kan handla om bl.a:

 • Policys, värderingar
 • Mål och handlingsplaner
 • Processer i företaget
 • Riskbedömningar
 • Lagstiftning
 • Avvikelsehantering

Oavsett om företaget är certifierad eller, har planer på att bli certifierad inom Kvalitét (9001:2015), Miljö (14001:2015) eller Arbetsmiljö (45001:2018) så är det viktigt för delaktigheten att anställda är medvetna om vad det innebär att vara certifierad.

Vid denna utbildning tillför jag verksamheten kunskap om innehåll och krav i respektive standard. Tillsammans tar vi upp de viktigaste delarna i standarden där de själva kan känna igen sig i verksamheten och få en förståelse av nyttan med ledningssystem och tillföra kunskap som bidrar till verksamhets- och personlig utveckling. 

Frågeställningar och delar i utbildningen handlar bla om. 

 • Vad är ett ledningssystem?
 • Ledningens ansvar
 • Organisationens förutsättningar (omvärlds och verksamhetsanalys, intressentanalys, ledningssystemets omfattning)
 • Stöd (resurser, kompetens, dokumentation, dokumentation, inköp/avtal)
 • Risker och möjligheter
 • Processer
 • Övervakning och mätning
 • Avvikelsehantering och korrigerande åtgärder
 • Interna revisioner
 • Ledningens arbete för ständig förbättring och kvalitetssäkring

Målet är att skapa intresse hos deltagare som bidrar till ett fortsatt förbättringsarbete genom:

 • att de ser nyttan med ledningssystem och förståelse för hur det kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling.
 • kunskap om omfattning och innehåll inom respektive ISO standard
 • insikt om hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetssätt
 • förståelse för värdet av att arbeta processinriktat och hur ett sådant arbete kan se ut

Utbildningen kan även helt anpassas efter era behov både vad det gäller innehåll, omfattning och deltagares behov tex. projektgrupp, ledningsgrupp.

Utbildning för Internrevisorn

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett  värdefullt verktyg för utveckling av hela företaget/organisationen. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av ett mer effektivt ledningssystem i syfte att skapa bra kvalitet med låga kvalitetsbristkostnader, ökad kundnöjdhet, minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö. Väl planerade interna revisioner ger ledningen värdefull information som underlag för styrning av verksamheten. Genomförande av Internrevisioner är även ett krav för verksamheter som är ISO certifierade inom bla. ISO 9001, 14001, och 45001. 

Denna utbildning ger företagets internrevisorer verktyg för hur en internrevision genomföras systematiskt och oberoende.  Utbildningen passar både de som redan är internrevisorer och nya internrevisorer. 

Utbildningsmål 

Målet med utbildningen är att du få en grundläggande kunskap, förståelse och syftet med de gemensamma kraven i ISO standarden  samt de specifika kraven så att du ska kan genomföra revision som skapar nytta och värde för din organisation/företag.

Samtliga utbildningar anpassas utifrån företagens behov. Hör av er till Junto AB för mer information och offert.