Miljöledningssystem

En del i ledningssystemet är att identifiera och hantera miljöfrågor som i förlängningen handlar om att minska företagets/organisationens miljöpåverkan och tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.  Det handlar också om att uppfylla kunders behov, förväntningar och faktiska krav. 

Ett miljöledningssystem bidrar också till att minska miljöpåverkan inom ett livscykelperspektiv så att vi inte bara tar hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår när just vi hanterar en vara, tjänst, material, kemikalier eller något annat utan även den påverkan som uppstår i ledet innan dvs hos våra leverantörer, samt i ledet efter då våra vara och tjänster nyttjas. Det finns affärs fördelar i ett effektivt och smart miljöledningssystem.

ISO 14001

Det är en internationell standard för miljöledning, med tydligt fokus på områden som strategisk nytta, riskbedömning, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta. Certifieringen syftar till att hjälpa företag och organisationer att kunna bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete och är ett bevis på att företaget arbetar förebyggande med sitt miljöarbete. Bland annat innebär det att företaget ska använda bästa möjliga teknik där det är ekonomiskt möjligt och lämpligt.

ISO är till för alla sorters företag, oberoende om de har stor eller liten miljöpåverkan och miljöbelastning. 

Fördelar 

En ISO 14001-certifiering ger inte bara miljöfördelar, utan besparar också verksamheten stora kostnader genom minskad användning av resurser som till exempel lägre kostnader för avfall. 

Ur kundens och övriga intressenters perspektiv är det en positiv och trygg vetskap, att företaget kan garantera att det uppfyller miljölagstiftningen och att det arbetar proaktivt med miljöförbättringar för att kunna minska sin negativa miljöpåverkan. Konsumenter är idag mer medvetna och kräver i allt större utsträckning att företag tar sitt miljöansvar. Fördelar med certifieringen:

 • Minska verksamhetens negativa miljöpåverkan
 • Minska användningen av resurser och få lägre kostnader för miljöhantering
 • Stärka varumärket
 • Förbättra möjligheten att vinna upphandlingar
 • Få ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete

För certifikat är kraven:

 • Organisationen har ett ledningssystem som uppfyller kraven i standarden 
 • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet  
 • Ständig förbättring av företagets miljöpåverkan 
 • Miljöaspekter och betydande miljöaspekter är identifierade
 • Lagefterlevnad 
 • Ledningssystemet underhålls löpande 
 • Verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan
 • Arbete för ständiga förbättringar inom miljö

Ett företag med ett ISO 14001-certifikat visar att de tar ansvar för att ständigt minska sin miljöpåverkan Tjänsten passar alla typer av verksamheter oavsett bransch, inom såväl produktion som tjänstesektorn.  

Med certifieringen systematiseras lagefterlevnad och miljöaspekterna får en naturlig plats i företagets dagliga arbete. 

När behövs denna certifiering?

Det finns ännu ingen lag på att ett företag måste certifieras, men det finns många fördelar att ha den.

Ett certifikat enligt 14001 är idag allt mer efterfrågad vid upphandlingar och ofta en grundförutsättning för att få vara leverantör. En certifiering bekräftar att företagets miljöledningssystem och systematiska miljöarbete sköts på ett effektivt sätt.