Äldreomsorgsstandarden

SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende

Alla vårdgivare (inklusive socialtjänst och verksamhet enligt LSS) ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – SOSFS 2011:9. Där framgår inte stöd för hur vård- och omsorgsarbetet ska bedrivas i praktiken. Varje enskild vårdgivare måste därför bygga ett eget ledningssystem för kvalitet med detaljerade anvisningar anpassad till de specifika förutsättningarna i respektive verksamhet.

Nu finns denna ”Äldreomsorgsstandard” som ett stöd, med verktyg för att möta upp behovet att följa upp kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen. Standarden beskriver hur omsorgen ska bedrivas av utförarna inom flera olika väldefinierade verksamhetsområden: tex omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering, boendemiljö, tillgänglighet, vårdhygien och hjälpmedel. Den säkerställer rutiner och fungerar som ett handfast stöd för det praktiska arbetet hos vårdgivarna.

Standarden gör det också enklare för kommuner att upphandla, utvärdera och tydliggöra ansvar mellan upphandlare och utförare.

Om du är intresserad av att implementera ”Äldrestandarden i er verksamhet och behöver stöd i arbetet, ta kontakt med JUNTO AB.