Vad är en internrevision?

Internrevision är när ett företag eller organisation utför en granskning av verksamhetens ledningssystem. Granskningen genomlyser en mängd områden inom verksamheten och ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar.

Det är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring och utveckling i ett företag, det är också ett av standardkraven i bla

Internrevisionen ska inte bara verifiera att ledningssystemet fungerar utan bör också redovisa förbättringsförslag och vara en inspirationskälla till förebyggande arbete. Revisionen ger en nulägesanalys och ger förslag till ökad effektivitet för intern styrning, processer, riskhantering och kontroll för organisationen.

Stickprov, intervjuer

Under internrevisionen genomförs stickprov och granskning av utvärderingar/uppföljningar för att få en fingervisning om funktionen. 

Leder organisationens arbetssätt till önskade resultat och till de mål som är uppställda och är samtliga i organisationen medvetna om vad som förväntas av dem oavsett roll i organisationen.

Avvikelse, risk

De avvikelser som upptäcks under den årliga kontrollen, ger en möjlighet att förbättra verksamheten. Det är viktigt att klargöra  att syftet med internrevisionen är att hitta förbättringsmöjligheter, inte att misstänkliggöra och bedöma enskilda individer.

Man ska vara medveten om att den årliga kontrollen omöjligt kan se hela systemet, därför är det viktigt att alla medarbetare är medvetna och återkopplar om något inte fungerar som det ska, eller kan förbättras.

Genom att lyfta avvikelser, risker och möjligheter, kan större olyckor föhindras och upprepas.

Lagkrav

Vilka lagkrav måste din verksamhet följa? Hur säkerställer ni lagefterlevnaden? Finns det möjlighet till förbättringar?

  • Miljöbalken SFS 1998:80
  • Avfallsförordningen 2020:614
  • Arbetsmiljölagen 1977:1160
  • Organisatorisk och social arbetsmiljöarbete AFS 2015:4
  • Systematisk arbetsmiljöarbete AFS 2001:1

Ovan är exempel på några lagar och förordningar som varje verksamhet behöver känna till. Vid en internrevision säkerställs att ansvariga gör uppföljningar av lagar som berör deras verksamhet.

Planera för interrevisionen

Skapa en tydlig plan och process för internrevisionen och tydliggör vem som ansvarar för de olika delarna i organisationen. Lägg upp en tidsplan – med fördel i organisationens årshjul – så att alla vet förutsättningar och vilka processer som kommer att kontrolleras.

Tydliggör hur resultatet kommer att dokumenteras och kommuniceras. Följ upp åtgärdade avvikelser, behövs nya rutiner, mer resurser, annat?

Har ni svårt att hinna med era internrevisoner eller saknar egen kompetens att genomföra det. 

Hör av er till JUNTO AB.