ISO-standarder är en del av ett ledningssystem inom företag och organisationer. Du använder dem för att definiera krav och processer. ISO-standarderna fastställer ramverket för att inrätta ett ledningssystem för att hantera nödvändiga kontroller och krav inom olika områden.

De vanligast förekommande standarderna för ledningssystem är de internationella ISO-standarderna. De följer alla samma struktur och kapitelindelning och går därför lätt att integrera med varandra.

Standarderna innehåller krav som ledningssystemet ska uppfylla om en organisation vill certifiera sig mot standarden.

En ISO standard är frivillig och kraven får aldrig vara mindre än eller gå emot lagstiftning. De är framtagna enligt ISO:s kvalitetssäkrade framtagnings-process där alla världens länder har möjlighet att vara med och påverka innehållet. I Sverige erbjuds den möjligheten genom SIS.

Olika standarder

ISO 9001:2015 Ledningssystem för Kvalitet

För att bli certifierad enligt ISO 9001 krävs först och främst ett ledningssystem och därefter att din organisation uppfyller de krav som finns uppställda i standarden.

För vissa är det till och med en nödvändighet att vara certifierade för att överhuvudtaget få vara med i upphandlingar. Som kund till ett ISO 9001-certifierat företag vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). ISO 14001 vägleder även företag att säkerställa att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Standarden är också till för att företag ständigt skall kunna förbättra sina verksamheter utifrån miljöanpassade processer.

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö.

Med hjälp av ISO 45001 Ledningssystem för arbetsmiljö kan organisationer skapa ett ramverk för arbetsmiljöarbetet, och därigenom

  • bidra till säkra och hälsosamma arbetsplatser
  • förhindra arbetsrelaterade skador och ohälsa
  • stärka sitt arbetsgivarvarumärke och sina affärsrelationer
  • ständigt förbättra organisationens arbetsmiljöprestanda.

Genom att arbeta med ett arbetsmiljöledningssystem som följer standard ISO 45001 är detta möjligt, då fokus ligger på både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.