Kvalitet och prestanda

Alla vill tillföra bra kvalitet, både de som säljer och de som köper, men av lite olika skäl. Som företag och organisationer vill man inte ha kvalitetsbrister i produktion av varor och tjänster som leder till omarbetningar, kassationer, reklamationer, ökad administration mm. Detta kan bidra till kundförluster, försämrad renommé och påverka arbetsmiljön negativt.  Det kan även finnas kundkrav eller lagkrav som kräver ledningssystem mot en eller flera ISO standarder.

ISO 9001

Det är en internationell standard som innehåller riktlinjer för ett ledningssystem där kundperspektiv, utveckling och kvalitet är i fokus. Ledningssystemet beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

Här ligger fokus på  ett proaktivt arbete genom riskbaserat tankesätt, där din organisation identifierar och hanterar risker och möjligheter. Standarden har också ett större fokus på hur omvärldsfaktorer påverkar planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter.

ISO 9001 med dess principer berör en stor mängd olika aktiviteter i din verksamhet, och som gäller allt från hur anställda undviker driftstörningar till hur kunderna bemöts i telefon. För att ditt företag ska kunna bli certifierat enligt ISO 9001 behöver ett antal satta krav uppfyllas. Det kan till exempel vara:

 • Utvärdering av leverantörer
 • Riskbedömningar
 • Revidering av kundtillfredsställelse
 • Genomföra internrevisioner
 • Bedriva förbättringsarbete
 • Arbeta med avvikelsehantering
 • Säkerställa att bindande krav efterlevs

I och med att standarden är internationell så har den samma krav på vilka processer som ska dokumenteras och styras, oavsett om företaget befinner sig i Sverige, Europa eller i ett utomeuropeiskt land.

Krav

ISO 9001 innehåller flera krav som baseras på sju principer:

 • Kundfokus
 • Ledarskap
 • Medarbetarnas engagemang
 • Processinriktning
 • Förbättring
 • Faktabaserade beslut
 • Relationshantering

En organisation som uppfyller alla krav kan bli certifierad enligt standarden.

Vissa företag och branscher har ISO 9001 som krav för att göra affärer. Certifikatet blir då en förutsättning för att få vara med i upphandlingar och svara på kraven från kunder eller leverantörer.

Certifieringen kan också ge ett driv i arbetet med ständig förbättring av verksamheten. I standarden är ledningens ansvar väl definierat. Kundkrav får en naturlig plats i det dagliga arbetet och med effektivt arbete ökar också lönsamheten.