Covid-19 prioriteras vid internrevision av arbetsmiljön

Internrevision arbetsmiljö

Covid-19  har fått en prioriterad roll vid internrevision av arbetsmiljön. Pandemin, ställer  krav på att vi och inte minst arbetsgivaren, följer med i information och aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Nya lagar och förordningar har tillkommit och frågor som berör arbetsmiljön ställer krav på arbetsgivaren att ge riktlinjer till sina arbetstagare. Ska vi använda munskydd eller inte?  Hur ska arbetsgivaren agera för att uppnå social distansering på arbetsplatsen?  Allt detta bidrar till att internrevisioner inom arbetsmiljö, är idag viktigare än något annat för att säkerställa arbetstagarnas arbetsmiljö.

Nya fakta och forskningsrön som framkommer efter hand, medför ett  ansvar på arbetsgivaren att planera in upprepade internrevisioner eller annan form av egenkontroll med prioritet på arbetsmiljön och med fokus på åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.  Internrevisionens syfte är att utvärdera insatta åtgärder och säkerställa att gällande lagstiftning efterlevs.

Prevent har tagit fram en checklista för  att undersöka det nya coronavirusets påverkan på arbetsmiljön. Checklistan innehåller frågor om hantering av  covid-19 på och utanför arbetsplatsen. Den tar även upp frågor om smittrisker, hur hanterar arbetsgivaren frågor som kommunikation, distansarbete, kunskaper och oro. Läs vidare i checklistan som är baseras på följande lagar och föreskrifter: AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). 

Saknar ni resurser, och/eller behöver externt stöd för en internrevision där syftet är att följa upp att ni har säkrat er arbetsmiljö ur virusets påverkan?
Tveka inte att ta kontakt med Junto AB