Ny på jobbet kan vara riskfyllt

Ny på jobbet kan vara riskfyllt för den anställde. Enligt uppgift från arbetsmiljöverket så löper en nyanställd 4-6 gånger högre risk att skadas på jobbet under den första månaden, jämfört med den som varit anställd under en längre period.

Nära 1,6 procent av Sveriges anställda är idag sysselsatta via bemanningsföretag, där de anställda växlar arbetsplats och frekvent ses som ”ny på jobbet”. De kommer till nya arbetsplatser som har sin egen unika kultur och specifika risker.

Det är viktigt att den anställde är väl förberedd inför uppdraget och att arbetsmiljön är säkrad. Det minskar inte bara risken för skador utan ger den anställde möjlighet att göra ett så bra jobb som möjligt.

Arbetsmiljöansvaret är gemensamt för bemanningsföretaget och den som hyr in och det är ett ansvar som inte kan förhandlas bort. Bemanningsföretaget har ett arbetsgivaransvar för sin personal och de arbeten de hyrs ut till. Kundföretaget som hyr in, är arbetsledare och ska se till att det dagliga arbetet utförs på ett säkert sätt och i en god arbetsmiljö.

Genom internrevision kan du som arbetsgivare och kundföretag se över hur rutinerna för bla introduktion ser ut på din arbetsplats. Ingår det i introduktion att den anställde tar del av riskbedömningar?  Har avvikelser, incidenter följts upp och utvärderats efter eventuella förbättringsåtgärder?

Ta kontakt med JUNTO AB om tiden eller resurser för internrevision saknas på din arbetsplats.

Läs mer i författningarna nedan:
AFS 2015:14 Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2001:1  Systematiskt arbetsmiljöarbete